Орган за контрол от вид С

Орган за контрол от вид C „Кранове и строителна техника“ при „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Органът за контрол е създаден през 2006 година като самостоятелно обособено звено към „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, има действаща система за управление, която гарантира необходимите точност, достоверност, конфиденциалност и проследимост на резултатите от контрола. В своята дейност по извършване на технически контрол, ОКС е независим.

Орган за контрол от вид С „Кранове и строителна техника“ при „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е акредитиран съгласно
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „Българска служба за акредитация“, рег. №202 ОКС /29.07.2022 г., валиден до 29.07.2026 г.
ИА „БСА” – национален орган по акредитация на Република България е страна по многостранно споразумение ЕА МLA.

Всички изпитвания и измервания се извършват съгласно изискванията на българските държавни стандарти и наредби, с технически средства за контрол, калибрирани от акредитирани български лаборатории. За резултатите от контрола ОКС издава протоколи и сертификати.

В своята работа Органът за контрол се стреми да доказва своята безпристрастност, независимост и професионализъм.

  • Кранове товароподемни мостови и кабелен тип;
  • Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
  • Електрически телфери;
  • Кранове товароподемни стрелови и бордови тип;
  • Багери предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
  • Товарозахващащи органи;
  • Товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука.

  • Съпротивление на изолацията;
  • Импеданс Zs на контура „фаза – защитен проводник“;
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби.

Oрганът за контрол от вида С към „Краностроене-инженеринг” ЕООД има следния утвърден обхват на дейности по контрол:
Тип на обхвата на акредитация: гъвкав

Изпратете запитване